ساب ووفر

اواع ساب ووفر های قدرتی و ریز و موزیکال در اینچ های مختلف به هماره باکس و یا بدون باکس، اکتیو و پسیو

ساب ووفر 

( 2 محصول وجود دارد )