میدرنج

انواع میدرنج های خودرو در سایز های مختلف از برند های نامی

میدرنج همانطور که از نامش پیداست امواج یا همان رنج میانی اصوات آستانه شنوایی انسان را پخش میکند.

به عبارتی گوش انسان از رنج 20 هرتز الی 20 کیلو هرتز را میشنود و ابتدای این رنج صدای های بم است و میانی آن صداهایی مثل صداهای خواننده و آلات موسیقی مشخص است و رنج پایانی هم صداهای ریز مثل صدای سنج

میدرنج هم  در خودرو کمک به هرچه بهتر شدن صدای خواننده و آلات موسیقی میکند تا صدایی شفاف و تفکیک شده داشته باشید

میدرنج 

( یک محصول وجود دارد. )